Toezegging door verkoper via WhatsApp bindt verkoper niet

Verkoper heeft zijn woning mondeling verkocht aan koper. Koper heeft vervolgens het concept van de koopovereenkomst ondertekend en aan verkoper ter hand gesteld. Verkoper heeft via WhatsApp koper bericht dat hij de koopovereenkomst gaat ondertekenen. Korte tijd later laat verkoper aan koper weten de koopovereenkomst toch niet te willen ondertekenen en af te zien van de koop. Met andere woorden: verkoper doet een beroep op het schriftelijkheidsvereiste en acht zich niet gebonden.

Koper spant een kortgeding aan. Koper is van mening dat het WhatsAppbericht, waarin verkoper een toezegging doet om de koopovereenkomst te ondertekenen, de schriftelijke ondertekening van de koopovereenkomst door verkoper vervangt en dat er reeds sprake is van een perfecte koopovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2 lid 1 BW. Verkoper kan geen beroep meer doen op het schriftelijkheidsvereiste, aldus koper.

Kortgeding

De rechter is het niet met koper eens. Een schriftelijke koopovereenkomst is een onderhandse akte waarvoor het vormvoorschrift van ondertekening geldt. Het WhatsAppbericht van verkoper maakt geen deel uit van het door koper ondertekende concept van de koopovereenkomst en vormt ook geen (elektronische) ondertekening door verkoper.

Het houdt hoogstens een toezegging van verkoper in dat hij de koopovereenkomst zal ondertekenen. De rechter is dan ook van oordeel dat, nu de koopovereenkomst niet door verkoper als verkopende partij is ondertekend, er geen perfecte koopovereenkomst is ontstaan. Gelet op HR 9 december 2011 (JBN 2012-21) staat verkoper in zijn gelijk door een beroep te doen op het schriftelijkheidsvereiste.

De rechter verwijst overigens ook nog naar artikel 18.1 van de NVM-koopovereenkomst. In dit artikel staat vermeld dat er pas verplichtingen uit de koopovereenkomst voortvloeien als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend.

Conclusie

Volgens de rechter maakt het WhatsAppbericht geen deel uit van het door koper ondertekende concept van de koopovereenkomst en vormt dit bericht ook geen (elektronische) ondertekening van de koopovereenkomst door verkoper. Doordat verkoper de koopovereenkomst niet heeft ondertekend, is er geen sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst en kan verkoper een beroep doen op het schriftelijkheidsvereiste.

De uitspraak is te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:3816

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met de NVM Juridische Dienst op het telefoonnummer 030 608 51 81 of via de e-mail: jd@nvm.nl.